Kvinnor som sökt läkarvård på grund av våld i nära relation


På Brottsförebyggande rådets (BRÅ) hemsida kan man läsa följande om antal kvinnor som behövt söka läkarvård på grund av grovt våld i nära relation.

Man uppger att en tredjedel av alla kvinnor som utsatts för grovt fysiskt våld i nära relation har eller hade behövt uppsöka läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Men ingenstans på hemsidan framgår det hur stor del av kvinnorna som utsätts för grovt fysiskt våld.

”Vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld Även om utsattheten för våld i nära relationer under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, och då framför allt sjukvård. Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare.”


Man ges inga förutsättningar för att tolka statistiken då alla nödvändiga parametrar inte finns med.

I rapporten ”Brott i nära relation (2014:8)” framkommer att 7,0 procent av kvinnorna utsatts för någon typ av relationsvåld under föregående år. Men att enbart 0,5 procent av kvinnorna uppger att de utsatts för grovt fysiskt våld i nära relation.

Det innebär att uppskattningsvis 0,16 procent av landets alla kvinnor årligen behöver söka läkarvård på grund av grovt våld i nära relation. I tal motsvarar det 1 av 42 utsatta kvinnor. Något som dock aldrig nämns på hemsidan. Utan bilden allmänheten får är att andelen kvinnor som utsatts för grovt relationsvåld och varit behov av vård – är avsevärt högre än så.

När man följer samhällsdebatten om våld i nära relation, är det nog denna statistik om vårdbehov som blivit mest frekvent feltolkad. Både avsiktligt och oavsiktligt.

Sveriges Radio gjorde sin egen tolkning av statistiken när rapporten publicerades. På deras hemsida kan man läsa följande.


”Av de som utsattes 2012 berättar 29 procent av kvinnorna att de behövt läkarvård. Motsvarande siffra för männen var drygt två procent.”


BRÅ ska inte skuldbeläggas för alla de fria tolkningar som görs av statistiken. Men desto mer korrekt och tydlig statistiken är – desto mindre blir risken för feltolkningar och missförstånd.


Källa:
Brottsförebyggande rådet - Brott i nära relation
Sveriges Radio - Män och kvinnor är lika utsatta för våld i nära relationer

Fler män än kvinnor misshandlas i pågående relationer

I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport “Brott i nära relationer” kan man läsa följande angående familjesituationen för de som utsätts för brott i nära relation.

”Bland kvinnor som blivit utsatta för något brott under året ser man att ensamstående kvinnor med barn är den grupp som är mest utsatt, följt av ensamstående kvinnor utan barn. Dessa skillnader är statistiskt säkerställda.”


I rapporten ”Våld mot kvinnor och män i nära relation” som även den publicerats av BRÅ kan man läsa följande.

“Andelen händelser där förövaren var en före detta respektive nuvarande partner varierar beroende på brottstyp. Merparten bland de intervjuade berättade om händelser då de blivit utsatta för något våld av en tidigare partner (69 procent). Knappt en tredjedel av samtliga händelser gällde alltså en pågående relation.”

Det innebär att ca 70 procent av alla kvinnor som utsätts för relationsvåld är ensamstående. Detta hänger delvis ihop med att våldet ofta påbörjas i samband med att relationen tar slut, samt att ensamstående kvinnor tenderar att ha fler och ytligare kontakter med män än sammanboende kvinnor.

Tittar man däremot på män och kvinnor som lever tillsammans i en relation, visar BRÅ:s statistik att det är vanligare att männen utsätts för relationsvåld än att kvinnor utsätts.

Bilden nedan kommer från BRÅ:s rapport “Brott i nära relationer”. Den visar familjesituationen för de män och kvinnor som uppgett att de utsatts för relationsvåld, samt procentsatsen för utsatta av respektive kön och familjesituation.
Källa:
BRÅ – Brott i nära relation  
BRÅ - Våld mot kvinnor och män i nära relation

Stor ökning av anmält relationsvåld under 2020

Brottsförebyggande rådet har nu släppt sin preliminära statistik för 2020.
När det gäller våld i nära relation vet vi att våldet ökat under pandemin. Detta på grund av ökad isolering i hemmet. Man kommer närmare förövaren och kontrollen blir större.

Att relationsvåldet mot kvinnor ökat under pandemin har media återkommande rapporterat om. Det media dock inte valt att skriva om, är att det anmälda relationsvåldet mot män ökade procentuellt mer – än det anmälda relationsvåldet mot kvinnor.

Under 2020 ökade det anmälda relationsvåldet mot män (18 år eller äldre) med 77 procent jämfört med 2019. Motsvarande siffra för kvinnor är 57 procent.

Trots att media knappt reflekterat över relationsvåldet mot män under pandemin – är det ändå hos männen som man ser den procentuellt största ökningen av anmält relationsvåld.

Våld under pandemin

Källa:
Brottsförebyggande rådet - Anmälda brott 2020

Är ensamstående kvinnor mer utsatta för relationsvåld än sammanboende?

Svar: Ja, det stämmer. Om man som kvinna bor ihop med en man löper man mindre risk att utsättas för relationsvåld än om man är ensamstående. Detta hänger delvis ihop med att våldet ofta påbörjas i samband med att relationen tar slut, samt att singelkvinnor tenderar att ha fler och ytligare kontakter med män än sammanboende kvinnor.
I Brottsförebyggande rådets rapport “Brott i nära relation” kan man läsa nedanstående.


“Bland kvinnor som blivit utsatta för något brott (i nära relation) under 2012 ser man att ensamstående kvinnor med barn är den grupp som är mest utsatt, följt av ensamstående kvinnor utan barn. Dessa skillnader är statistiskt säkerställda.”


Bilden nedan kommer från BRÅ:s rapport “Brott i nära relationer”. Den visar familjesituationen för de män och kvinnor som uppgett att de utsatts för relationsvåld, samt procentsatsen för utsatta av respektive kön och familjesituation. Man ser då tydligt att utsatta kvinnor vanligtvis är ensamstående.


Källa:
Brottsförebyggande rådet - Brott i nära relation

Hur många barn har bevittnat relationsvåld?

Svar: Stiftelsen Allmänna barnhuset fick 2016 i uppdrag av regeringen att kartlägga våld mot barn. I studien fokuserade man även på barn som upplevt relationsvåld i hemmet.
Man refererar där till tidigare studier där man frågat ett större antal skolelever om relationsvåld. Resultatet blev enligt nedan.


“Elva procent av eleverna hade upplevt att pappa psykiskt och/eller fysiskt misshandlat mamma och nästan sju procent hade upplevt mammas våld mot pappa. Detta överlappar till viss del, då eleverna inte sällan uppgav att både mamma och pappa varit våldsamma.”


Källa:
Stiftelsen Allmänna barnhuset - Våld mot barn 2016

Hur vanligt är det med alkohol i samband med relationsvåld?

Svar: I en äldre rapport från BRÅ har man konstaterat att vid närmare hälften av allt relationsvåld mot kvinnor finns alkohol med i bilden. Det är förhållandevis få studier om relationsvåld som tar med denna parameter. Men de studier som fokuserat på frågan har i de allra flesta fallen kommit fram till liknande resultat.
Citatet nedan är hämtat från BRÅ:s lite äldre rapport Våld mot kvinnor och män i nära relation.


“I hälften (49 procent) av de rapporterade händelserna av relationsvåld var gärningspersonen, enligt respondentens uppfattning, berusad eller troligen berusad eller drogpåverkad och i 16 procent av händelserna uppgav den intervjuade att även hon/han befunnit sig i sådant tillstånd.”


Källa:
Brottsförebyggande rådet - Våld mot kvinnor och män i nära relationer