Kvinnor som sökt läkarvård på grund av våld i nära relation


På Brottsförebyggande rådets (BRÅ) hemsida kan man läsa följande om antal kvinnor som behövt söka läkarvård på grund av grovt våld i nära relation.

Man uppger att en tredjedel av alla kvinnor som utsatts för grovt fysiskt våld i nära relation har eller hade behövt uppsöka läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Men ingenstans på hemsidan framgår det hur stor del av kvinnorna som utsätts för grovt fysiskt våld.

”Vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld Även om utsattheten för våld i nära relationer under 2012 verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män, är det vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld som leder till behov av hjälp och stödinsatser, och då framför allt sjukvård. Bland de personer som blev utsatta för grov misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de uppsökte, eller hade behövt uppsöka, en läkare, sjuksköterska eller tandläkare.”


Man ges inga förutsättningar för att tolka statistiken då alla nödvändiga parametrar inte finns med.

I rapporten ”Brott i nära relation (2014:8)” framkommer att 7,0 procent av kvinnorna utsatts för någon typ av relationsvåld under föregående år. Men att enbart 0,5 procent av kvinnorna uppger att de utsatts för grovt fysiskt våld i nära relation.

Det innebär att uppskattningsvis 0,16 procent av landets alla kvinnor årligen behöver söka läkarvård på grund av grovt våld i nära relation. I tal motsvarar det 1 av 42 utsatta kvinnor. Något som dock aldrig nämns på hemsidan. Utan bilden allmänheten får är att andelen kvinnor som utsatts för grovt relationsvåld och varit behov av vård – är avsevärt högre än så.

När man följer samhällsdebatten om våld i nära relation, är det nog denna statistik om vårdbehov som blivit mest frekvent feltolkad. Både avsiktligt och oavsiktligt.

Sveriges Radio gjorde sin egen tolkning av statistiken när rapporten publicerades. På deras hemsida kan man läsa följande.


”Av de som utsattes 2012 berättar 29 procent av kvinnorna att de behövt läkarvård. Motsvarande siffra för männen var drygt två procent.”


BRÅ ska inte skuldbeläggas för alla de fria tolkningar som görs av statistiken. Men desto mer korrekt och tydlig statistiken är – desto mindre blir risken för feltolkningar och missförstånd.


Källa:
Brottsförebyggande rådet - Brott i nära relation
Sveriges Radio - Män och kvinnor är lika utsatta för våld i nära relationer